18 hráči na všetkých turnajoch sú bodovaní do TURNAJOVEJ LIGY !

PLO Cashgame Blind 1/1€ každú NEDELU od 19:00 minimum 200€

Pravidlá

ORGANIZÁCIA TURNAJOV

VEDENIE KLUBU SI VYHRADZUJE PRAVO NA ZMENU PROGRAMU V ROZPISE TURNAJOV A CASHGAME

Garancia na turnajoch platí, keď je pri oficiálnom štarte turnaja zaregistrovaných aspoň 10 hráčov.

Turnaje v Golden Vegas majú garantovaný moneypool ak nieje uvedené inak (z vyzbieraných peňazí sa odvádza 10% fee klubu + 2 % pre staff + % do turnajových líg - presné info v príslušných článkoch a turnajovom rozpise)

Všetci hráči, ktorí sa zaregistrujú do turnaja, dávajú súhlas so zverejnením svojich fotografií a videozáznamu pre ďaľšie použitie.

 

HOUSE RULES

 1. Hráči sú zapisaní do turnaja a usadení podľa náhodného výberu miest.
 2. Zamestnanci herne majú najvyšší záujem na rýchlom a férovom preiebehu hry. Nezvyčajné situácie vyhodnocuje floormanager v záujme s férovosťou a prihliadnutím na technické pravidlá. Pokermanager má právo prehodnotiť každé rozhodnutie floormanagera.
 3. Floormanager má právo zrušit alebo zmeniť turnaj podľa záujmu herne, alebo hráčov.
 4. Hráč musí sedieť na svojom mieste akonáhle je rozdaná posledná karta, aby bola jeho ruka živá.
 5. Všetky karty musia byť otvorené, keď je aspoň jeden hráč all-in, akcia je dokončená a dealer zahlási „Showdown“.
 6. Hráči nemôžu prezrádzať obsah živej ani mŕtvej ruky, radiť ani kritizovať hru, pokiaľ niesú všetky akcie dokončené.
 7. Ak hráč ukáže predčasne svoje karty, jeho ruka je živá a môže robiť agresívne akcie. Po skončení ruky dostane napomenutie/penalty.
 8. Výmena kariet sa vykoná na pokyn floormanagera, alebo keď je poškodená karta a nie na výzvu hráča.
 9. Keď uplynie level, zamestnanec herne ohlási vyššie blind-y, ktoré platia od ďalšej ruky. Ďalšia ruka začína prvým riffle.
 10. Hráči musia mať chipy s najvyššiou hodnotou dobre viditeľné a zároveň musia mať prehľadne usporiadaný celý stack v spočítateľnej podobe.
 11. Hráč je povinný na výzvu dealera/floormanagera usporiadať svoj stack, inak môže byť penalizovaný. 
 12. Dealer nemôže rátať výšku potu (na variante Holdem) a takisto nemôže rátať chipy hráčov, ktoré neboli vložené do hry na vyzvanie akéhokoľvek hráča. Výnimkou je ak samotný hráč o zrátanie požiada.
 13. Slovná stávka platí.
 14. Všetky chipy musia byť stále viditeľné. Hráči nemôžu skrývať svoje chipy, lebo tieto chipy môžu byť vyradené z hry.
 15. Hra sa zastaví na každom stole keď je počet hráčov nižší ako 3. Hráči budú presadení z big blind-u na najhoršiu možnú pozíciu na stole.
 16. Pri No-limit hrách nieje žiaden maximálný raise.
 17. Ak dealer stiahne nechránenú ruku do muck-u, hráč nebude odškodnený a nemá právo vyžadovať vrátenie peňazí.
 18. Dealer nemôže zabiť vyhrávajúcu ruku.
 19. Jeden hráč môže hrať iba s jednou rukou.
 20. Soft play bude trestaná.
 21. Pri showdown-e hráč, ktorý spravil poslednú agresívnu akciu, musí ukázať karty ako prvý.
 22. Víťazná ruka nemusí byť ukázaná, pokiaľ sa ale ešte v hre nenachádza živá ruka.
 23. Dealer rozhoduje a hlási string-bet/raise.
 24. Hráči sa musia vyjadrovať v poradí. Akcia mimo poradia môže byť zrušená iba ak sa zmení akcia vrámci poradia pred touto akciou.
 25. Všetky chipy ktoré boli dané do potu počas hry, musia ostať v pote.
 26. Dealer hlási výšku bet/raisu, avšak výšku All-in stávky hlási až na vyžiadanie hráča, ktorý je na rade. 
 27. Ak sa blížia platené pozície, hand-for-hand sa používa na určenie poradia v blízkosti prize-pool-u. Ak sú dvaja hráčí vyradení v jednej ruke, hráči sa umiestňujú podľa výšky svojho stacku pred touto hrou.
 28. Hráč môže zavolať time na hráča kedykoľvek, avšak o jeho udelení rozhoduje floormanager po konzultácií s dealerom. Hráč dostane jednu minútu (v prípade levelov trvajúcich viac ako 30 minút 2 minúty) na vyjadrenie. Iba hráč ktorému boli rozdané karty si môže vyžiadať time. Time môže udeliť floormanager z vlastného uváženia keď má podozrenie, že hráč zdržiava hru.
 29. Zamestnanec herne môže udeliť ústne varovanie, jedno alebo viac kôl penalty jako aj diskvalifikovať hráčov z turnaja. Diskvalifikovaným hráčom sú odobrané chipy a nieje im umožnená náhrada ani vrátenie peňazí.
 30. Urážky hráčov ani personálu nebudú tolerované. Hráč dostane penalty, bude diskvalifikovaný a môže byť požiadaný aby opustil spoločnosť. Opakované porušovanie etiky môže byť trestané pomocou penalty.
 31. Ak sa stane situácia, ktorá nieje v týchto pravidlách, právo na jej posúdenie má jedine floormanager a jeho rozhodnutie môže zmeniť jedine pokermanager.
 32. Rozhodnutie floormanager resp. Pokermanagera je konečné.

 

CASHGAME RULES

Na cashgame stoloch v Golden Vegas berie klub komisiu (rake) 5% z každého potu nad 21€ (nad 5€ pri Blindoch 1/1€ a nižšie) a Jackpot (cashgame bonusy) 1€ z každého potu nad 10€.

1. "rakujú“ sa iba hry, pri ktorých sa hráči dostali na flop

2. Cap (maximum) je 20€

3. po dohode s hráčmi môže byť navrhnutý floormanom TimeColection namiesto „rakov“ (pri nižšom počte hráčov)

4. Výška minimálnej zámeny sa môže meniť po dohode floormana a hráčov alebo môže byť dopredu stanovená inak.

Blinds 0.5/1€ – minimálna zámena 30€

Blinds 1/1€ – minimálna zámena 30€

Blinds 1/2€ - minimálna zámena 50€

Binds 5/5€ – minimálna zámena 200€

5. Hráč, ktorý zmeškal nejaký alebo obidva blindy, môže počkať na najbližší veľký blind alebo zaplatí blindy, ktoré zmeškal.

Ak hráč zmeškal iba jeden blind, musí ako missed blind vložiť big blind. Takto vložený blind je stávka live.

Ak hráč zmeškal obidva blindy, musí ako missed blind vložiť obidva blindy. Veľký missed blind je stávka live a malý missed blind je stávka dead, ktorá ide automaticky do potu.

Ak hráč zmeškal iba veľký blind, môže si kúpiť button, ak vloží obidva blindy.

Hráč nemôže začať hru medzi malým blindom a dealerom. Musí počkať kým je button na pozícii za ním.

Ak sa hráč vráti na pozíciu, na ktorej môže vsadiť live straddle alebo Mississippi button straddle, môže vsadiť straddle namiesto missed blindov.

6. Straddle musí byť vložené pred poslednou rozdanou kartou, a to pred tým, ako hráč videl čo len jednu kartu so svojej ruky. Mississippi straddle má prednosť.

7. Viac boardov môžu hrať hráči v Heads upe, ak sú All-in a call pričom daný All-in nebol dorovnaný aj iným hráčom, ktorý bol vytlačený hráčom v hre.

Viac boardov môžu hrať hráči aj pri viacnásobnej all in situácii, ale iba o side pot v ktorom sú All-in a call v Heads-upe. V tomto prípade sa posledný side pot delí podľa výherných kombináciách na viacerých boardoch a ostatné poty berie víťaz prvého boardu.

 

UPRESŇUJÚCE PRAVIDLÁ NA PREBIEHAJÚCE AKCIE A LIGY V GOLDEN VEGAS NÁJDETE AJ NA:

http://www.goldenvegaspoker.sk/novinky

http://www.goldenvegaspoker.sk/poker/akcie

 

TDA RULES (turnaje a cashgame sa riadia primárne podľa HOUSE RULES)

 1. Organizátori
  Organizátori berú pri rozhodovaní na zreteľ predovšetkým záujem hry a jej férovosť. Okolnosti situácie môžu niekedy spôsobiť, že nad technickými pravidlami dostane prioritu rozhodnutie v záujme férovosti. Rozhodnutia organizátorov sú konečné.
 2. Chip Race
  Zvyšovaním blindov sa žetóny nižšej hodnoty časom stávajú nepotrebné. Keď nastane čas na color-up žetónov, výmena žetónov s nízkou hodnotou za žetóny s vyššou hodnotou prebieha nasledovne: Chip race vždy začína od prvého miesta pri stole. Žetóny v celej hodnote žetónu s vyššou hodnotou sa hráčovi automaticky zamenia. Prevyšujúce žetóny sa dajú do spoločného banku. Za každý žetón, ktorý hráč dá do spoločného banku dostane jednu kartu. Následne sa postupne podľa hodnoty karty s ohľadom na jej znak vypláca zo spoločného banku celý žetón vyššej hodnoty až kým sa žetóny neminú. Každý hráč takto môže získať maximálne jeden žetón. Ak ostanú na stole žetóny v nižšej hodnote ako polovica nového minimálneho žetónu, prepadnú. Ak je ich hodnota vyššia ako 50%, hráč, ktorý je na rade so získaním žetónu získa žetón v plnej hodnote. Pri chip race nemôže byť hráč vylúčený z turnaja a hráč, ktorý vloží svoje posledné žetóny do spoločného banku na delenie, dostáva žetón vyššej hodnoty prednostne. Je vo vlastnom záujme hráčov, byť prítomný pri chip race.
 3. Odd Chip
  Odd chip získava hráč s najvyššou výhernou kombináciou. Pri rovnosti kombinácií vo flopovej hre získa odd chip hráč naľavo od buttonu. Ak je viac low handov, odd chip získava tiež hráč naľavo od buttonu. V stud hrách, získa odd chip najvyššia karta podľa znaku. Ak majú handy rovnakú hodnotu (napríklad wheel v Omaha/8), pot sa delí na rovnaké časti tak, ako je to len možné.
 4. Side Poty
  Každý side pot bude rozdelený osobitne.
 5. Čas na akciu
  Ak hráč neuskutoční akciu do uplynutia rozumnej doby, dostane na rozhodnutie maximálny čas 1 minútu. Ak sa nerozhodol pred uplynutím tejto doby, začne 10-sekundové odpočítavanie. Ak hráč neuskutoční akciu pred skončením odpočítavania, jeho karty sú zahodené.
 6. Dead Button
  V turnajovej hre sa používa dead button: big blind vsadí hráč, ktorý má povinnosť. Small blind a button sú umiestnené v závislosti od neho a môžu byť umiestnené aj na voľné miesta. Hráči vždy najprv zaplatia big blind a sú nasledovaní small blindom. Vždy je na jeden hand len jeden big blind. Ak pripadá small blind na prázdne miesto, small blind v danej hre nebude. Ak pripadá na prázdne miesto button, posledný v kole koná hráč na mieste cut off.
 7. Postihy a diskvalifikácie
  Postih môže byť využitý, ak hráč odhalí akúkoľvek kartu, ktorá čaká na akciu, odhodí kartu zo stola, poruší pravidlo jedného handu na jedného hráča alebo podobne poruší pravidlá. Postihy sa použijú vždy v prípadoch soft play, zneužitia, či správania, ktoré rozvracia hru. Postihy k dispozícii turnajovým riaditeľom zahrňujú slovné varovania a “missed hand”. Missed hand sa vykoná nasledovne: vinník vynechá jeden hand za každého hráča vrátane seba, ktorí sú pri stole, znásobený počtom kôl špecifikovaných v postihu. Počas tejto doby by mal vinník zostať mimo stola. Turnajoví organizátori môžu použiť jedno, dvoj, troj alebo štvorkolový postih alebo diskvalifikáciu. Žetóny diskvalifikovaného hráča sa odoberú z hry. Pri opakovaných porušeniach pravidiel sa postihy stupňujú.
 8. Na svojom mieste
  Aby boli hráčove karty aktívne, musí byť v čase rozdania kariet všetkým hráčom prítomný na svojom mieste. Hráči musia byť pri svojich miestach na zavolanie.
 9. Face Up
  Keď je hráč all-in a vsádzania boli dokončené, všetky karty sa otočia face up (obrázkovou stranou hore).
 10. Požiadavky na Raise
  Ak hráč vloží do raisu 50, alebo viac percent predchádzajúceho betu, ale menej ako je minimálny raise, musí urobiť plný raise. Raise bude presne minimálna možná čiastka. V no-limit a pot limit hrách neotvára all-in stávka, ktorá je menšia ako plný raise opäť vsádzanie hráčom, ktorý už vykonali ťah.
 11. Žetón s vyššou hodnotou
  Ak hráč neoznámi raise, vloženie žetónu s vyššou hodnotou do potu je považované za call. Ak hráč oznámi raise a umiestni žetón s vyššou hodnotou do potu bez oznámenia hodnoty, za hodnotu raise je považovaná najvyššia možná do hodnoty tohoto žetónu. Vloženie jedného žetónu s vyššou hodnotou do potu bez komentára sa v prípade prvej stávky po flope považuje za hodnotu betu. Aby sa mohol urobiť nižší raise ako je hodnota žetónu, s ktorým sa robí, hodnota raise musí byť ohlásená skôr než sa žetón dotkne stola.
 12. Žiadne ukazovanie, Žiadne rady, Jeden hráč na jedny karty
  Či už hráči ešte hrajú alebo nie, nesmú z dôvodu ochrany ostatných hráčov v turnaji:
  • Odhaľovať obsah hrajúcich, či zložených kariet
  • Radiť, alebo kritizovať hru pred ukončením akcie
  • Prezerať karty, ktorý neboli ukázané
  • Platí pravidlo jeden hráč na jedny karty
 13. Náhodné rozmiestnenie
  Miesta pri stoloch pre hráčov z turnaja aj zo satelitov sú určené náhodne.
 14. Oficiálny jazyk
  V USA je povolené len používanie angličtiny. V medzinárodných turnajoch sa presadzuje používanie angličtiny alebo lokálneho jazyka.
 15. Komunikačné zariadenia
  Hráči nesmú pri stole používať mobilné telefóny ani iné komunikačné zariadenia.
 16. Výmena sady kariet
  Zmena sady kariet prebehne pri výmene dealera, pri zmene levelu alebo tak, ako je predpísané organizátorom. Hráči nemôžu požadovať výmenu sady kariet.
 17. Nové limity
  Po vypršaní času kola a oznámení nového levelu organizátormi sa v novej hre uplatnia vyššie limity. Hra začína prvým miešaním.
 18. Re-buy
  Hráč nesmie vynechať hru. Hráč, ktorý oznámi záujem o re-buy pred začiatkom novej hry, dohrá hru so žetónmi, ktoré mu ešte ostávajú a musí urobiť re-buy.
 19. Viditeľnosť žetónov s vyššou hodnotou
  Hráči musia udržiavať svoje žetóny s vyššou hodnotou stále viditeľné.
 20. Vyhlásenia
  Slovné vyhlásenia hráča o obsahu jeho kariet nie sú záväzné. Ak však opakovane uvádza nepravdy o hodnote svojich kariet, môže byť penalizovaný.
 21. Rabbit Hunting
  Je zakázané žiadať dealera o ukázanie kariet, ktoré by boli ešte rozdané, ak je hra ukončená pred showdown.
 22. Vyhýbanie sa blindom
  Hráč, ktorý sa pri premiestňovaní z rušených stolov úmyselne vyhýba blindom, bude postihnutý.
 23. Viditeľné žetóny
  Všetky žetóny musia byť v každom okamihu viditeľné. Hráči nesmú držať alebo presúvať turnajové žetóny spôsobom, ktorý by zabraňoval ich viditeľnosti. Hráčovi, ktorý tak učiní budú žetóny odobrané a bude diskvalifikovaný. Odobrané žetóny ostanú mimo hry.
 24. Rušené stoly
  Hráči, ktorí odchádzajú zo zrušených stolov prijímajú práva a povinnosti novej pozície. Môžu byť usadení na big blind, small blind, alebo na button. Jediné miesto, kde nemôžu dostať karty je medzi small blindom a buttonom.
 25. Vyrovnávanie počtu hráčov pri stoloch
  Pri vyrovnávaní počtu hráčov pri stoloch vo flopových hrách sa hráči z big blindu premiestnia na najhoršiu pozíciu (nikdy nie na small blind). Stôl, na ktorý sa hráč presunie bude daný podľa vopred určeného kľuča. Ak na nejakom stole chýbajú aspoň traja hráči, hra na ňom sa zastaví. Pri stud hrách budú hráči premiestnení podľa pozície (posledné miesto, ktoré sa otvorí na stole, kde je menší počet hráčov je miesto, ktoré sa má obsadiť) .
 26. Raise
  Počet raise nemá v no-limite žiadny strop. Raise musí byť najmenej vo výške predchádzajúceho raise.
 27. Chyba pri rozdávaní
  Nové rozdanie kariet sa uplatní len v prípade, ak ešte nedošlo k akcii prvých dvoch hráčov. Ak sa na chybu príde až po akcii týchto hráčov, pokračuje sa v hre.
 28. Nechránené handy
  Ak dealer odoberie nechránené karty, hráč nemá nárok na vrátenie kariet, odškodnenie, či vrátenie stáviek. Ak hráč raisoval a raise ešte nebol ani raz dorovnaný, raise sa hráčovi vráti.
 29. Odobratie víťazných kariet
  Dealeri nesmú odobrať vyhrávajúce karty, ktoré boli na stole a jasne vyhrali. Je v záujme hráčov, aby kontrolovali hodnotu kariet a upozornili na prípadnú chybu dealera.
 30. Vyslovené akcie
  Vyslovené akcie majú prednosť. Vyslovená akcia mimo poradia môže byť záväzná a bude záväzná, ak sa situácia voči hráčovi nezmení. Check, call, alebo fold nie je považovaný za zmenu situácie.
 31. Ukázanie kariet
  Hráč, ktorý ukáže svoje karty ktoré sú stále v hre môže byť potrestaný, ale jeho karty ostávajú v hre. Potrestanie nastane až po ukončení ruky.
 32. Metódy Raise
  V no-limit alebo pot-limit hrách musí byť raise uskutočnený (1) umiestnením celej čiastky jedným pohybom do potu; alebo (2) vysloviť celú čiastku pred umiestnením prvých žetónov do potu; alebo (3) vysloviť “raise” pred umiestnením čiastky na call do potu a dokončenie raise akcie jedným pohybom.
 33. Etická hra
  Poker je individuálna hra. Soft play je trestaná zabavením žetónov a/alebo diskvalifikáciou. Chip dumping sa trestá diskvalifikáciou.
 34. Výška potu
  Hráči majú právo byť informovaní o výške potu iba v pot-limit hrách. Dealeri nebudú počítať pot v limit a no-limit hrách.
 35. Button pri Heads-upe
  Pri heads-upe je small blind na buttone a je na ťahu ako prvý. Na začiatku heads-up môže byť potrebné upraviť button tak, aby ani jeden hráč nevsádzal big blind dvakrát po sebe.
 36. Porušenia etikety
  Opakované porušenia etikety sú trestané postihmi. Patria sem napríklad dotýkanie sa kariet alebo žetónov iných hráčov, zdržovanie hry a nadmerné rušivé rozprávanie. Hráči musia konať, keď sú na ťahu.
 37. Showdown
  Na konci posledného stávkového kola je povinný ako prvý ukázať karty hráč, ktorý vykonal poslednú agresívnu akciu. Ak nebol žiadny bet, ako prvý ukazuje karty prvý hráč naľavo od dealera a postupne ďalej podľa smeru hodinových ručičiek. V stud hrách musí ukázať karty hráč s high board. V razz ukazuje karty ako prvý najnižší board.
 38. Čakanie na akciu
  Hráči musia ostať pri stole ak sú ich karty ešte v hre.
 39. String Raise
  Slovné spojenie “dorovnávam a zvyšujem” sa nesmie používať. Prvé povedané platí a dealer je zodpovedný za upravenie takýchto stáviek na call.
 40. Rozhodovanie o pote
  Ak je viac hráčov v hre a hráč chce získať pot, musí ukázať obe karty.